?

da li ste znali?

Putovanje može smanjiti rizik od srčanih bolesti.
GAUDI LCC

GAUDI LCC


Kontakt
Adresa: Maršala Tita 22/1, Sarajevo
Telefon:
033 261 635

Fax:
033 261 645

Email: info@gaudi.ba


Pogledati sve ponude od agencije


Opšti uslovi agencije

1.REZERVACIJE I UPLATE

Prilikom rezervacije, putnik i organizator putovanja (ovlašteni agent / turistička agencija) sklapaju ugovor koji je ujedno i potvda o putovanju sa svim elementima istog. Organizator se obavezuje da putniku pribavi skup usluga sadržanih u programu, a putnik da organizatoru plati ukupnu cijenu izabranog programa. Rezervacija je važeća onog momenta kada putnik uplati akontaciju.

2.CIJENE PUTOVANJA

Cijene putovanja važe od dana kada je program putovanja objavljen. Organizator putovanja može povećati ugovorenu cijenu i zahtjevati doplatu samo ako je poslije zaključenja ugovora došlo do promjena u kursu razmjene valuta, promjene u tarifama prevoznika koje utiču na cijenu putovanja ili ukoliko je došlo do povećanja zakonskih, poreskih i sličnih obaveza koji utiču na povećanje cijene putovanja, a isto nije bilo poznato u momentu zaključenja ugovora.

3.OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator putovanja dužan je putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena ugovorom, odnosno programom putovanja. Organizator putovanja dužan je da putniku pruži potrebna obavještenja o cijenama i uslovima prevoza, boravka, posebnih usluga kao i obavještenja koja se odnose na kvalitet prevoznih sredstava i smještaja. Organizator putovanja odgovara za štetu koju prouzrokuje putniku zbog potpunog ili djelimičnog neizvršenja obaveza predviđenih ugovorom. Organizator putovanja koji je povjerio trećim licima izvršenje usluga i prevoza, smještaja, ili drugih usluga vezanih za izvršenje putovanja, odgovara putniku za štetu koja je nastala zbog potpunog ili djelimičnog neizvršenja ovih usluga, saglasno propisima koji se na njih odnose.

4. PRAVA I OBAVEZE PUTNIKA

Pravo i obaveza putnika je da se detaljno upozna sa programom putovanja i da dobije pismeni primjerak istoga, da prijavi putovanja, odnosno ugovor o organizovanju putovanja potpisom potvrdi da je upoznat sa programom putovanja i da prihvata program i opšte uslove putovanja u svoje i u ime putnika za čije potrebe vrši uplatu putovanja. Obaveza putnika je da uplati iznos u valutama na način i po dinamici kako je uslovima za realizaciju putovanja određeno, da ostavi agenciji podatke i dokumenta koji su potrebni za prevoz, smještaj, prelaz preko graničnog prelaza. Putnik je obavezan da on lično, dokumenti i prtljag ispunjavaju uslove prema domaćim propisima, kao i propisima zemalja u koje se putuje. Putnik odgovara za štetu koju pričini agenciji ne izvršavanjem ili kršenjem navedenih i drugih zakonskih administrativnih propisa i odredbi.

5.POSEBNA PRAVA I OBAVEZE

Organizator putovanja može odustati od ugovora, potpuno ili djelimično bez obaveze na naknadu štete, ako prije ili za vrijeme izvršavanja ugovora nastupe vanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ni izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora, predstavljale opravdan razlog za organizatora putovanja da ugovor ne zaključi. Organizator putovanja može odustati od ugovora bez obavezne naknade štete i kada se minimalni broj putnika, predviđen u programu putovanja, nije sakupio pod uslovom da o toj okolnosti putnik bude obavješten najmanje 5 dana prije dana kada je putovanje trebalo da otpočne. Izmjene u programu putovanja mogu se vršiti samo ako su prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, kao i zamjena ugovorenog smještaja može se vršiti samo u ugovorenom mjestu smještaja, upotrebom objekta iste ili više kategorije, a sve na teret organizatora putovanja. Organizator putovanja će izvršiti povrat uplaćenog iznosa ako su u programu putovanja izvršene bitne izmjene.

6. ZAMJENA PUTNIKA I ODUSTAJANJE OD ARANŽMANA

Ako drugačije nije ugovoreno, putnik može odrediti drugo lice da umjesto njega koristi ugovorene obaveze, pod uslovom da ovo lice zadovoljava opšte i posebne zahtjeve predvidene za određeno putovanje i da putnik nadoknadi organizatoru putovanja troškove prouzrokovane zamjenom. Putnik može u svakom trenutku odustati od ugovora potpuno ili djelimično. Obavijest o odustajanju od ugovora, putnik je dužan da dostavi organizatoru putovanja (ili ovlaštenoj agenciji) u pismenoj formi. Ako putnik prije početka putovanja odustane od ugovora 30 dana prije putovanja (blagovoreni odustanak), organizator putovanja ima pravo na naknadu administrativnih troškova do 5% od ugovorene cijene. U slučaju neblagovorenog odustanka od ugovora, putnik je dužan da organizatoru plati naknadu.

Vanrednim okolnostima smatraju se slijedeći slučajevi:bolest ili smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog nasljednog reda, brata ili sestre; zvanično proglašena elementarna nepogoda. U tim slučajevima putniku se vraća uplaćeni iznos za aranžman, umanjen za stvarno učinjene troškove troškove ( troškovi viza, osiguranja, manipulativne troškove ) razloge odustajanja putnik mora potvrditi validnom dokumentacijom.

7.PRTLJAG

Prevoz putnikovog prtljaga je besplatan do određene težine koju određuje prevoznik. Organizator putovanja ne odgovara u slučaju gubitka prtljaga kod avio prevoznika.

8.SMJEŠTAJ – APARTMANI I SOBE

Ukoliko putnik nema posebno ugovoren apartman, odnosno sobu sa nekim specifičnim karakteristikama, komforom, orijentacijom ili spratom, prihvatit će bilo koji apartman odnosno sobu registrovanu za izdavanje gostima u izabranom objektu. Putnik nema pravo da traži smještaj u apartmanu, odnosno sobi, prije 12.00 ili 14.00 sati na dan dolaska, a dužan je da napusti apartman, odnosno sobu do 09.00 ili 12.00 na dan izlaska. Putnik je dužan da poštuje kućni red objekta u kome je smješten.

9.REKLAMACIJE

Oganizator putovanja ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu sa opisom usluga i cijenama objavljenim u programu putovanja i pripadajućem cjenovniku. Ako su usluge iz ugovora o organizovanju putovanja nepotpuno i nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjerno sniženje cijene, pod uslovom da je stavio pismeni prigovor organizatoru putovanja (ili ovlaštenoj agenciji) u roku od 7 dana od dana završetka putovanja. Zahtjev za sniženje cijena ne utiče na pravo putnika da zahtjeva naknadu štete. Naknada štete po ugovoru moguća je najviše do iznosa cijene putovanja. Na prigovor putnika, organizator putovanja je dužan dati odgovor u roku od 14 dana.

o nama

Dosadilo Vam je ići od agencije do agencije? Zašto trošiti dane na pronalaženje korisnih savjeta i informacija o turističkim ponudama, kada sve to možete dobiti na jednom mjestu!
Mi ćemo Vam pružiti aktuelnu ponudu agencija u Bosni i Hercegovini i neophodne informacije i savjete o popularnim turističkim destinacijama koje će Vam pomoći da se pripremite za Vaše putovanje!

newsletter